Spasciani

aparaty powietrzne, sprzęt izolujący, aparaty ucieczkowe, maski ucieczkowe, maski pełnowarzowe, filtry do masek - Spasciani

Polityka prywatności

Polityka prywatności i klauzula informacyjna sklepu internetowego www.spasciani.pl z dnia 01.01.2022 r.

Celem poniższej polityki jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas zakupów i odwiedzin na naszej stronie internetowej, zapewniając prywatność i ochrona praw osobistych. Państwa dane będą traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie w sposób przejrzysty i uczciwy.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o sposobie wykorzystywania powierzonych danych  osobowych, względem których spełniamy wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

1. Dane administratora
Administratorem danych osobowych jest:

NORMES Marcin Nowak
Aleja Wojska Polskiego 124,
42-207 Częstochowa,
NIP 9490210352, REGON: 241360677
zwanym dalej Administratorem.

Z Administratorem można się skontaktować:
- listownie na adres: NORMES Aleja Wojska Polskiego 124, 42-207 Częstochowa
- mailowo na adres: biuro@normes.pl

2. Zakres przetwarzania danych osobowych
Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania witryny tj. prezentowania treści, oferowania produktów oraz usług. Państwa dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za zgodą. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody ze względu na dane okoliczności, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo. W celu zapewnienia ochrony danych przez cały czas, środki bezpieczeństwa są dostosowywane do nowych standardów technologicznych. Zasady te odnoszą się również do firm, którym zlecamy przetwarzanie i wykorzystanie danych.

3. Cele przetwarzania i zasady prawne rządzące sposobem przetwarzania Twoich danych osobowych
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:
zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)
- prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
- sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Normes
- prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Normes, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
- dochodzenia roszczeń
- archiwizacji i zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji
- udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski
- prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
- spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Normes
- spełniania obowiązku z tytułu rękojmi za wady
- obowiązków związanych z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości
- przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności
- ochrony przed próbami oszustwa

4. Okres przechowywania i przebieg usuwania danych osobowych
Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami.
Zbieranie danych i informacji ogólnych
W myśl art. 6, par. 1,lit. f RODO nasza strona internetowa zbiera szereg danych i informacji ogólnych po każdym uzyskaniu dostępu do niej, które są przechowywane tymczasowo w logach serwera. Zapis logu tworzy się w ramach automatycznego logowania dokonywanego przez system komputera przetwarzającego. Zbierane mogą być następujące dane:
- dostęp do strony internetowej (data, godzina i częstotliwość)
- sposób trafienia na stronę (witryna odsyłająca, hiperłącze, itp.)
- objętość przesłanych danych
- stosowana przeglądarka oraz jej wersja
- dostawca usług internetowych
- adres IP przypisany
Zbieranie i przechowywanie tych danych jest wymagane do działania witryny w celu zapewnienia funkcjonalności witryny oraz prawidłowego wyświetlenia zawartości naszej strony internetowej. Używamy tych danych również w celu zoptymalizowania naszej strony internetowej oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

5. Ciasteczka(cookies)
Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (cookies), oraz wtyczek mediów społecznościowych, dla których istnieje oddzielna Polityka prywatności Cookies.

6. Przetwarzane danych osobowych przy nawiązywaniu kontaktu
Informacje podane nam przez Państwa przy nawiązywaniu z nami kontaktu drogą telefoniczną, mailową lub przez formularz kontaktowy będą przez nas przechowywane na podstawie art. 6, par. 1, lit. a RODO, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Kontakt zostanie zapisany w rejestrze, abyśmy mogli udowodnić, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa. Przy wypełnianiu formularza kontaktowego uzyskana zostanie Państwa zgoda, a niniejsza Polityka Prywatności jest w nim przywołana

7. Przetwarzane danych osobowych po rejestracji i składaniu zamówień
Na naszej stronie internetowej spasciani.pl proponujemy Państwu rejestrację przez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do formularza danych i przesyłane do nas oraz przechowywane przez nas. Rejestracja jest dokonywana w celu wykonania umowy lub przeprowadzania czynności zmierzających do zawarcia umowy i dlatego podstawą do nich jest art. 6, par. 1, lit. b RODO.
W celu zawarcia i wykonania umów kupna- sprzedaży wymagamy od Państwa danych kontaktowych zależnie od konkretnego przypadku, na przykład imię i nazwisko, adres dostawy, adres do faktury, adres mailowy oraz informacje o wybranej formie płatności. Wykorzystujemy również Twoje dane do utrzymywania naszych danych o kliencie, gdzie przechowuje się tylko najistotniejsze dane.  W celu zapobiegania błędom typograficznym (tzw. „literówkom”) i zapewnienia faktycznego dosłania do Ciebie zamówionych produktów, sprawdzamy kompletność i poprawność Twojego adresu przy jego wprowadzaniu.

8. Przetwarzane danych osobowych bez rejestracji i składaniu zamówień
Możecie Państwo złożyć zamówienie jako Klient bez rejestracji, nie musząc się zarejestrować. Przy składaniu zamówień w przyszłości, musicie Państwo ponownie wprowadzać swoje dane.
W celu zawarcia i wykonania umów kupna- sprzedaży bez rejestracji zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane w celu wykonania umowy, zgodnie z art. 6, par. 1, lit. b RODO. Przechowujemy dostarczone przez Ciebie informacje przez okres przetwarzania i realizacji zamówienia.

9. Postanowienia różne
Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, wykorzystujemy i przechowujemy Państwa dane osobowe oraz – tam, gdzie jest to konieczne – informacje techniczne, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub innych zachowań sprzecznych z prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony z naszej strony przed sądem.

10. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim
Przekazujemy Państwa dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych. Przy przekazywaniu danych osobowych, zapewniamy, aby poziom bezpieczeństwa był zawsze możliwie najwyższy i związany zobowiązaniami wynikającymi z umów z firmami serwisowymi i partnerskimi.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
- pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów;
- podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez Administratora, tj.:
a). podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Klienta, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na zlecenie Administratora;
b). agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu akcji marketingowych Administratora;
c). podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
d). podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
e). podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
f). podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
g). podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) - w celu zapewnienia kredytowania na zakup produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;
h). zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;
l). podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia za zakupiony towar

10. Korzystanie z funkcji chat z doradcą
W celu zapewnienia Państwu większego komfortu korzystania z naszych usług oferujemy funkcję „Chat z doradcą”. Umożliwia ona uzyskanie porady przy pomocy funkcji chat przed dokonaniem zakupu na naszej stronie internetowej. Cały proces chatowania jest anonimowy i Państwa dane osobowe nie będą wyświetlane ani umieszczane w dzienniku (w logach), ani też konsultant odpowiadający nie będzie mógł podejrzeć danych klienta zgodnie z art. 6, par. 1, lit. f RODO

11. Państwa prawa
Możecie Państwo wystąpić do Administratora z żądaniami, o których mowa niżej poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:
- mailowo, na adres:  lub biuro@normes.pl;
- korespondencyjnie, na adres: NORMES Aleja Wojska Polskiego 124, 42-207 Częstochowa
Dla bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, w celu potwierdzenia Państwa tożsamości. Jeżeli identyfikacja okaże się niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcji na zapytanie.

12. Prawo dostępu do danych
Przysługuje Państwo prawo domagać się od nas informacji odnośnie przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych.

13. Prawo do sprostowania
Przysługuje Państwo prawo domagać się niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia Państwa danych osobowych.

14. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przysługuje Państwo prawo domagać się, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujecie dokładność danych przechowywanych na swój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne, ale Państwo nie życzycie sobie, aby dane te zostały usunięte, a wymagacie ich w celu zgłoszenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub jeżeli przedstawicie swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

15. Prawo do usunięcia
Przysługuje Państwo prawo domagać się usunięcia danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

16. Prawo do informacji
Przysługuje Państwo prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

17. Prawo do przenoszenia danych
Przysługuje Państwo prawo prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych.

18. Prawo do sprzeciwu
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w imię uzasadnionego interesu art. 6, par. 1, lit. f RODO, przysługuje Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

19. Prawo do wycofania zgody
Przysługuje Państwo prawo prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane. Z przyczyn technicznych, przetworzenie wycofania zgody może wymagać pewnej ilości czasu.

20. Prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
Przysługuje Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

21. Prawo do złożenia zażalenia do organu regulacyjnego
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

22. Linki do stron internetowych innych firm
Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych innych firm. Nie odpowiadamy za środki przedsięwzięte dla zapewnienia bezpieczeństwa danych na innych witrynach dostępnych przez linki. Prosimy o zasięgnięcie informacji poprzez te witryny zewnętrzne odnośnie obowiązujących na nich odnośnych polityk prywatności.

23. Zmiany w Polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian Polityka prywatności w dowolnym czasie.

23. Definicje
- Administrator - oznacza NORMES, Aleja Wojska Polskiego 124, 42-207 Częstochowa, NIP: 9490210352, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
- Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
- Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
- Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
- Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.spasciani.pl
- Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
- Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma NORMES z siedzibą przy ul. Aleja Wojska Polskiego 124, 42-207
Częstochowa /dalej: NORMES/.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług handlowych oraz do celów marketingowych związanych z prowadzoną działalnością na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) ww. rozporządzenia ogólnego RODO oraz przepisów prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym:
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).

3. Przekazywanie danych osobowych
Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczących zasad powierzania danych osobowych – w oparciu o umowę powierzenia danych osobowych.

4. Czas przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów
przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tymczasie:
- przez okres wymagany przepisami prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji rozliczeniowej – wynosi 5 lat;
- przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów NORMES (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
b) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Skarga do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

8. Kontakt z administratorem danych osobowych
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail : biuro@normes.pl lub telefonicznie pod nr: +48 34 314 36 32.

9. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości podjęcia relacji handlowych w ramach działalności prowadzonej przez firmę NORMES.


Dowiedz się ciekawych wiadomości z branży oraz informacji o najważniejszych akcjach i wydarzeniach marki Spasciani.
Dziel się z nami swoimi doświadczeniami!